Stanovy Klubu chovatelů německých špiců s.z.

 

Článek I

Založení klubu

1. Klub chovatelů německých špiců s.z. (dále jen KCHNŠ) se sídlem na Kladně, byl založen na ustavujíc členské schůzi dne 30.10.2020.

2. KCHNŠ byl založen s cílem chovat čistokrevné plemeno německý špic dle platného standardu FCI, při zachování biologického zdraví a charakteristických vlastností specifických pro plemeno.

 

Článek II

Právní postavení klubu

1. KCHNŠ je dobrovolná nepolitická organizace sdružující chovatele a příznivce německých špiců bez ohledu na jejich bydliště, s cílem propagovat a rozvíjet chov německých špiců na území České republiky.

2. KCHNŠ vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

 

Článek III

Název a sídlo klubu

1. Název klubu: Klub chovatelů německých špiců z.s.

2. Sídlo klubu: Na Vysokém 661, 2272 03 Kladno

 

Článek IV

Doba trvání klubu

1. KCHNŠ je založen na dobu neurčitou.

 

Článek V

Předmět činnosti klubu

1. KCHNŠ se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k německým špicům(dále jen NŠ).

2. KCHNŠ pořádá akce klubové a pro plemeno NŠ. Dbá přitom na to, aby akce, které jsou pro NŠ pořádány, probíhaly ve smyslu daných ustanovení ČMKU a klubových normativů.

3. KCHNŠ spolu specifikuje podmínky chovu NŠ pro Českou republiku, vychází přitom výhradně z FCI standardu. Klub spolu zajišťuje jednotný výklad standardu NŠ na území České republiky.

4. KCHNŠ zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ke všem organizacím v jejichž rámci působí, k orgánům státní správy, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.

5. KCHNŠ předává svým členům informace prostřednictvím klubových tiskovin (které vydává nejméně 1x ročně) nebo jiným vhodným způsobem, řádů a tiskopisů týkajících se chovu NŠ apod.

6. Veškerá činnost KCHNŠ musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, se Zákonem o veterinární péči a Zákonem na ochranu zvířat a s normativy ČMKU i normativy KCHNŠ.

 

Článek VI

Podmínky členství

1. Žádat o členství v KCHNŠ může občan ČR (pouze fyzická osoba) starší 18 let, který souhlasí s normativy KCHNŠ, Kodexem člena a žadatele o členství v KCHNŠ, souhlasí se zpracováním osobních údajů a zavazuje se k jejich plnění.

2. Čestné členství v KCHNŠ se uděluje v odůvodněných případech a je bezplatné.

 

Článek VII

Vznik členství

1. O členství v KCHNŠ se žádá písemně, přihláškou a placením příspěvků stanovených klubem. Po 14 dnech od doručení přihlášky klubu, pokud výbor klubu (dále jen VK) již nerozhodl jinak, může žadatel o členství využívat chovatelských výhod a plateb člena.

2. O přijetí žadatele o členství za člena KCHNŠ rozhodne VK nadpoloviční většinou členů VK.

 

Článek VIII

Zánik členství

1. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného výborem KCHNŠ a zveřejněného v klubovém tisku.

2. Vystoupením člena z klubu na základě písemného prohlášení (dobrovolné ukončení členství).

3. Úmrtím člena.

4. Vyloučením výborem klubu (nadpoloviční většinou) při porušení Kodexu člena KCHNŠ, který každý jako žadatel o členství odsouhlasil při žádosti o vstup do klubu.

5. Vyloučením výborem klubu (nadpoloviční většinou) ze závažných příčin (hrubé porušení nebo opětovné porušování normativů KCHNŠ).

 

Článek IX

Práva a povinnosti členů

1. Členové KCHNŠ mají zejména tato práva a povinnosti:

a. zúčastňovat se členských schůzí a zde hlasovat. Navrhovat kandidáty do orgánů KCHNŠ a volit a být voleni (od 21 let věku), v souladu se stanovami KCHNŠ v korespondenčních volbách, do orgánů KCHNŠ.

b. seznámit se s platnými normativy KCHNŠ a dodržovat je, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími výboru KCHNŠ

c. účastnit se akcí pořádaných KCHNŠ.

d. získávat potřebné informace pro zvyšování svých znalostí pro chov plemene.

e. požívat všech výhod poskytovaných KCHNŠ.

f. podávat návrhy, dotazy náměty a stížnosti orgánům KCHNŠ.

g. odvolávat se proti rozhodnutí výboru CHK do 14 dnů od doručení rozhodnutí.

h. platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném výborem KCHNŠ a zveřejněném v klubovém tisku.

ch. hlásit určenému členu výboru KCHNŠ do 30 dnů změny související se členstvím v klubu (změna příjmení, bydliště apod.) a ve vlastnictví chovných jedinců.

 

Článek X

Orgány klubu

1. Orgány KCHNŠ jsou:

a. členská schůze

b. výbor

c. kontrolní a revizní komise (KRK)

 

Článek XI

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem KCHNŠ a tvoří ji členové KCHNŠ přítomní na jejím zasedání.

2. Na členské schůzi uplatňují členové KCHNŠ svá práva řídit záležitosti KCHNŠ a kontrolovat činnost KCHNŠ.

3. Členská schůze je usnášení schopná za přítomnosti nejméně 1/3 členů KCHNŠ. Pokud se do 30 minut od stanovené doby zahájení schůze neshromáždí alespoň 1/3 členů KCHNŠ, je členská schůze usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů KCHNŠ.

 

Článek XII

Postavení a působnost členské schůze

Členská schůze:

1. Přijímá a mění stanovy KCHNŠ.

2. Schvaluje plán činnosti a rozpočet KCHNŠ na určené období.

3. Projednává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období.

4. Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí výboru KCHNŠ.

5. Rozhoduje o dalších otázkách týkajících se KCHNŠ a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování v těchto věcech vyžádala a to souhlasem 9/10 většiny přítomných členů.

 

Článek XIII

Svolávání členské schůze

1. Členskou schůzi svolává výbor KCHNŠ 1x za 3 roky zveřejněním pozvánky v klubových tiskovinách či zasláním a to nejméně 30 dnů před plánovaným dnem konání členské schůze.

2. Mimořádnou členskou schůzi je výbor klubu povinen svolat, požádá–li o to, ve zvlášť závažném případě, KRK a to ve lhůtě do 6 měsíců od této žádosti.

 

Článek XIV

Účast a hlasování na členské schůzi

1. Každý člen KCHNŠ je oprávněn účastnit se členské schůze, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se KCHNŠ, které jsou předmětem jednání členské schůze a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

2. Každý člen KCHNŠ má jeden hlas.

 

Článek XV

Jednání členské schůze

1. Členskou schůzi zahajuje předseda výboru KCHNŠ, v případě jeho nepřítomnosti pak výborem pověřený člen výboru.

2. O průběhu jednání členské schůze pořizuje jednatel, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce, zápis, který bude zveřejněn v klubového tisku. Zápis spolupodepisuje ověřovatel zápisu zvolený na členské schůzi.

 

Článek XVI

Rozhodování členské schůze

1. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro členy KCHNŠ, dle jeho normativů, závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů – pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.

2. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí 9/10 přítomných členů.

3. Hlasování je veřejné, pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak nebo pokud členská schůze nerozhodne jinak.

4. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů KCHNŠ a to v pořadí jak byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se již nehlasuje.

 

Článek XVII

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem KCHNŠ.

2. Výbor KCHNŠ je kolektivním orgánem, skládá se ze tří až pěti členů. Počet členů musí být vždy lichý. Člen výboru nemůže být současně členem Kontrolní a revizní komise klubu (dále jen KRK).

3. Členové výboru jsou voleni na období patnácti let resp. dle článku XXI těchto stanov. Výbor volí členové CHK způsobem popsaným v článku XXI těchto stanov. Opětovná volba je možná.

4. Zvolení členové výboru si ze svého středu zvolí předsedu, jednatele, poradce chovu a ekonoma. Další člen nebo členové výboru jsou pověřováni úkoly podle potřeby. Výbor může určit, kdo z dalších členů KCHNŠ bude pověřen dalšími funkcemi, mimo výbor, které jsou potřebné pro chod KCHNŠ. Taktéž výbor členy KCHNŠ z těchto funkcí odvolává.

Poradce chovu ustavuje a odvolává kontrolory vrhu.

5. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru a předsedovy KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl.

Předseda výboru je o tom do 10 dnů povinen informovat předsedu KRK KCHNŠ.

6. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze náhradního člena výboru buď schválí nebo se postupuje v souladu s článkem XXI. těchto stanov a dovolí se člen(ové) náhradní. Pokud počet členů výboru klesne pod polovinu, je výbor povinen konat do 1 roku v souladu s ustanoveními v článku XXI těchto stanov.

7. Výbor jedná podle plánu práce i dle potřeby, možno i korespondenčně, alespoň 1x ročně. Jednání výboru je platné za účasti nadpoloviční většiny členů. Rozhodnutí výboru je platné pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných členů, v případě shody rozhoduje hlas předsedy. O své činnosti informuje výbor v klubovém tisku.

8. Jednání členů výboru se má právo zúčastnit předseda KRK, který může na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem. Hlas má poradní.

9. Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu KCHNŠ a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit klubu či členům klubu škodu nebo poškodit dobré jméno KCHNŠ či jeho členů.

10. Členové výboru odpovídají KCHNŠ, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

11. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, stanovami KCHNŠ a usneseními členské schůze.

Výbor mezi členskými schůzemi řídí klub, řeší návrhy a stížnosti členů a přijímá a uplatňuje, při hrubém porušení normativů a Kodexu člena KCHNŠ a žadatele o členství v něm, kárná opatření

 

Článek XVIII

Působnost výboru

Do působnosti výboru náleží zejména:

1. svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečit

2. předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrhy změn a doplňků stanov

3. schvalovat směrnice, řády a další normativy KCHNŠ a potřebné tiskopisy

4. plnit usnesení členské schůze

5. sestavovat plán činnosti a rozpočet KCHNŠ

6. zajišťovat vedení účetnictví

7. rozhodovat o nakládání s majetkem KCHNŠ a zodpovídat za finanční hospodaření klubu

8. rozhodovat o přijetí žadatelů o členství v KCHNŠ

9. určovat členské příspěvky a další poplatky klubu.

10. určovat termín placení členských příspěvků

11. určovat chovné podmínky

12. delegovat zástupce KCHNŠ na kynologické akce a do kynologických orgánů a organizací

13. stanovovat termíny pořádání klubových s speciálních výstav a zabezpečit je organizačně

14. navrhovat rozhodčí, provádět vydavatelskou, poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání KCHNŠ

15. informovat členskou základnu o činnosti KCHNŠ, činnosti výboru, atd. prostřednictvím klubových tiskovin

16. zajišťovat kontakt KCHNŠ s dalšími kynologickými organizacemi

17. určovat a schvalovat ostatní potřebné pro chod a činnost KCHNŠ

18. zřizovat podle potřeby své činnosti pracovní komise (jejich členem musí být nejméně jeden člen výboru)

 

Článek XIX

Kontrolní a revizní komise

1. KRK je orgánem KCHNŠ, které přísluší dohlížet na činností KCHNŠ. Členem KRK může být jen fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.

2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně členem výboru KCHNŠ.

3. Členové KRK jsou voleni na období patnácti let, resp. dle článku XXI. těchto stanov, souběžně s volebním obdobím výboru KCHNŠ. Jsou voleni celou členskou základnou souladu s článkem XXI těchto stanov. Opětovná volba je možná.

4. Zvolení členové KRK si zvolí předsedu.

5. Člen KRK se může vzdát své funkce písemným prohlášením, doručeným dalšímu členovi KRK a členům výboru KCHNŠ.V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala nebo projednat mohla.

Předseda KRK je povinen o tom informovat do 10 dnů předsedu výboru KCHNŠ.

6. KRK, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena KRK buď schválí nebo se postupuje v souladu s článkem XXI. těchto stanov.

7. KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

8. KRK jedná, i korespondenčně, podle potřeby.

9. Členové KRK jsou oprávněni kontrolovat hospodaření KCHNŠ

10. Členové KRK odpovídají KCHNŠ za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce

11. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, stanovami KCHNŠ a usneseními členské schůze.

12. Členové KRK jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu KCHNŠ a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit KCHNŠ či členům KCHNŠ škodu nebo poškodit dobré jméno KCHNŠ či jeho členů.

 

Článek XX

Působnost kontrolní a revizní komise KCHNŠ

Do působnosti KRK náleží zejména:

1. Kontrolovat dodržování normativů klubu a usnesení členské schůze

2. Přezkoumávat zprávu o hospodaření KCHNŠ a zprávy o činnosti KCHNŠ

3. Seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti

4. Předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy

 

Článek XXI

Volby výboru klubu a kontrolní a revizní komise

1. Člen KCHNŠ má pasivní i aktivní (od 21 let věku) volební právo.

2. Výbor KCHNŠ je povinen vyhlásit volby každých patnáct let nebo dříve tak, jak určují stanovy.

3. Výbor klubu navrhne dvoučlennou volební komisi a svůj návrh předloží k odsouhlasení členské schůzi. V případě souhlasu je volební komise ustanovena. V případě nesouhlasu výbor klubu navrhne členské schůzi jiné složení volební komise.

V případě nesouhlasu se volba dvoučlenné volební komise opakuje na příští řádné členské schůzi.

4. Členem volební komise může být každý člen klubu starší 18 let, kromě stávajících členů výboru a kontrolní a revizní komise.

5. Volební komise si zvolí předsedu. Stávající výbor klubu je na požádání volební komise povinen administrativně napomáhá k přípravě, průběhu a vyhodnocování voleb.

6. Volební komise zaregistruje seznam členů klubu a vyhlásí prostřednictvím klubového tisku, ohraničenou, čtrnáctidenní, lhůtu pro registraci kandidátů nového výboru klubu a kontrolní a revizní komise.

7. Kandidátem do výboru se může stát každý člen klubu, kterého navrhne stávající výbor klubu a 15 kandidátů navržených písemně členy klubu, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů.

8. Kandidátem do KRK se může stát každý člen klubu, kterého navrhne stávající výbor klubu a 10 kandidátů navržených písemně členy klubu, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů.

9. Stávající výbor klubu je oprávněn navrhnout maximálně 5 kandidátů do výboru a 2 kandidáty do KRK.

10. Po čtrnáctidenní lhůtě (Čl. XXI, b.6 – rozhoduje datum poštovního razítka na obálce) uzavře volební komise seznam kandidátů a vyžádá si od jednotlivých kandidátů jejich souhlas s kandidaturou a sestaví kandidátku jen z kandidátů, kteří se svou kandidaturou písemně souhlasí.

11. Volební komise zašle každému členovi volební lístek. Členové klubu vyberou z předložené kandidátky nejvíce 5 kandidátů do výboru a 2 kandidáty do KRK a zašlou ve čtrnáctidenní ohraničené lhůtě (rozhoduje datum poštovního razítka na obálce), kterou určí volební komise, na určenou adresu.

12. Po této čtrnáctidenní volební lhůtě uzavře volební komise volby a provede vyhodnocení. Členy výboru se stane 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, členy KRK se stanou 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

13. Volební komise je povinna do 2 měsíců po ukončení voleb vyhlásit výsledky v klubovém tisku.

14. Zvoleným členům výboru a kontrolní a revizní komise oznamuje volební komise písemně jejich zvolení a to co nejdříve po vyhodnocení voleb.

15. Za regulérnost voleb ve smyslu stanov zodpovídá volební komise v čele s jejím předsedou.

16. Nový výbor klubu a KRK jsou povinni se do 14 dnů po vyhlášení výsledků voleb sejít na ustavující společné schůzi, kde si ze svého středu zvolí stanovené funkcionáře. Tuto ustavující společnou schůzi je povinen svolat předseda bývalého výboru klubu. Na této ustavující společné schůzi předají odstupující členové bývalého výboru a KRK funkce. Této ustavující schůzi je přítomen předseda volební komise. Tímto dnem končí činnost a existence volební komise, bývalého výboru klubu a bývalé kontrolní a revizní komise.

17. Zápis z této ustavující společné schůze musí být zveřejněn v nejbližším klubovém tisku.

 

Článek XXII

Jednání a podepisování za klub

1. Za KCHNŠ jedná a podepisuje předseda výboru, případně jím pověřený člen výboru.

 

Článek XXIII

Hospodaření KCHNŠ

1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a tím je rok kalendářní.

2. Evidence a účetnictví KCHNŠ se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

3. Zdrojem příjmů KCHNŠ jsou především:

a. členské a chovatelské příspěvky

b. příjmy z klubových akcí

4. KCHNŠ hradí ze svého rozpočtu především:

a. náklady na činnost orgánů KCHNŠ

b. vydávání a distribuci klubových tiskovin

c. náklady na pořádání klubových a plemenných akcí

d. náklady na svolávání, organizaci a průběh členských a výborových schůzí, výstav a dalších kynologických akcí včetně občerstvení na nich

e. náklady na propagaci plemene, klubu atd.

f. poplatky související se členstvím v nadřízených kynologických organizacích

g. cestovné členům výboru a jiné náklady k zajištění provozu KCHNŠ a další výdaje

 

Článek XXIV

Zánik KCHNŠ

1. O zániku KCHNŠ rozhoduje celá členská základna a to výhradně formou referenda.

2. Referendum je oprávněn vypsat výbor KCHNŠ, pokud o to písemně požádají nejméně 4/5 všech členů KCHNŠ.

3. Aby došlo k zániku KCHNŠ, musí s jeho zánikem vyslovit v referendu písemně souhlas nejméně 9/10 všech členů KCHNŠ.

4. V případě dobrovolného zániku KCHNŠ rozhodne o naložení s majetkem členská schůze.

 

Článek XXV

Podmínky chovu pro nečleny KCHNŠ

1. Chov německých špiců s průkazem původu umožňuje KCHNŠ i nečlenům KCHNŠ za předpokladu, že budou plně respektovat a plnit v termínech veškeré normativy KCHNŠ.

2. Nečlenové KCHNŠ platí veškeré poplatky za chovatelský servis spojené s umožněním chovu v KCHNŠ ve stejné výši jako členové KCHNŠ plus roční kalendářní chovatelský manipulační paušální poplatek.

 

Článek XXVI

Změna stanov

1. O doplnění nebo změně stanov KCHNŠ rozhoduje členská schůze KCHNŠ 9/10 většinou všech členů.

 

Článek XXVII

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech, které tyto stanovy neupravují se postupuje dle řádů a směrnic ČMKÚ resp. se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. V případě, že některé ustanovení stanov KCHNŠ se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov KCHNŠ touto skutečností nedotčena.

3. Stanovy nabývají platnosti dne 30.10.2020